Nguyễn Việt Hùng | “Thiên Nhiên Dục Cảm”

Nguyễn Việt Hùng, “Linh Cảnh I số 1,” sơn dầu, 72 x 120 inches (183 x 305 cm)

Thiên nhiên là nguồn cảm hứng cho các sáng tác hội họa của tôi. Tôi vẽ rất nhiều tranh phong cảnh, kết hợp nhiều kỹ thuật cũng như nhiều trường phái để tạo nên phong cách của riêng mình.Trong quá trình mầy mò sáng tác, tôi tách ra một nhánh phong cảnh mang ít nhiều dục tính.Tất cả những loại tranh phong cảnh tôi vẽ, tôi đều trân trọng như nhau. Tiếp tục đọc

Nguyễn Việt Hùng | Năm bức tranh trên hộp xì gà

Nguyễn Việt Hùng, “Anh Phải Sống.” Vật liệu hỗn hợp trên hộp xì gà thiết

Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1957 tại Sài Gòn, Việt Nam. Học ngành Sinh Vật Học tại Đại Học Khoa Học, Sài Gòn. Định cư ở Hoa Kỳ năm 1982, chuyển sang lãnh vực họa sĩ minh họa, đồ họa và thiết kế. Tiếp tục đọc