Về litviet | About litviet

litviet: literature of Vietnam

litviet.net

 • litviet đăng sáng tác và các bài viết liên quan đến văn chương, nghệ thuật, và văn hóa Việt Nam.
  [litviet publishes creative writings and articles related to the literature, arts, and culture of Vietnam.]
 • litviet do Phan Nhiên Hạo (Hao Phan) tạo lập và giữ bản quyền. Illinois, Hoa Kỳ, 29 tháng 5 năm 2009.
  [litviet was founded and held copyright by Phan Nhien Hao (Hao Phan). Illinois, U.S.A., May 29, 2009.]
 • liên lạc [contact]: Phan Nhiên Hạo, email: tapchilitviet@gmail.com

**

Thể lệ đăng bài

Submission guideline

 • litviet không đăng lại bài đã xuất hiện trên các trang mạng công cộng.
  [liviet does not publish works that have previously been published on public websites.]
 •  litviet có thể đăng lại bài đã đăng trên Facebook, sách, báo in. Tác giả cần cho litviet biết tên trang Facebook, tên sách, báo nơi đã đăng bài.
  [litviet might publish works that have previously been published on Facebook, printed books, journals. Authors need to provide litviet the Facebook links, titles of the books, journals.]
 • Trong vài trường hợp hãn hữu, litviet có thể đăng lại bài đã xuất hiện các trang mạng công cộng. Tác giả cần cho litviet biết đường dẫn đến các trang này.
  [In exceptional cases, litviet might publish works that have previously been published on public websites. Authors need to provide litviet the URLs of these websites.]
 • litviet giữ quyền từ chối bài vở không tương hợp mà không phải giải thích.
  [litviet reserves the right to refuse publishing unsuitable writings, without providing comments.]
 • cần đăng lại bài vở từ litviet, vui lòng liên lạc trực tiếp với các tác giả.
  [please contact the authors directly for permission to republish their works.]