Nguyễn Việt Hùng | “Thiên Nhiên Dục Cảm”

Nguyễn Việt Hùng, “Linh Cảnh I số 1,” sơn dầu, 72 x 120 inches (183 x 305 cm)

Thiên nhiên là nguồn cảm hứng cho các sáng tác hội họa của tôi. Tôi vẽ rất nhiều tranh phong cảnh, kết hợp nhiều kỹ thuật cũng như nhiều trường phái để tạo nên phong cách của riêng mình.Trong quá trình mầy mò sáng tác, tôi tách ra một nhánh phong cảnh mang ít nhiều dục tính.Tất cả những loại tranh phong cảnh tôi vẽ, tôi đều trân trọng như nhau.

Nguyễn Việt Hùng

Nguyễn Việt Hùng, “Dục Cảm Ven Biển số 4,” sơn dầu, 48 x 36 inches (122 x 91 cm)
Nguyễn Việt Hùng, “Dục Cảm Ven Biển số 9,” sơn dầu, 48 x 60 inches (122 x 152 cm)
Nguyễn Việt Hùng, “Dục Cảm Ven Biển số 26,” sơn dầu, 48 x 60 inches (122 x 152 cm)
Nguyễn Việt Hùng, “Dục Cảm Ven Biển số 27,” sơn dầu, 60 x 48 inches (152 x 122 cm)
Nguyễn Việt Hùng, “Dục Cảm Ven Biển số 28,” sơn dầu, 60 x 48 inches (152 x 122 cm)
 Nguyễn Việt Hùng, “Nhân Vật số 3,” sơn dầu, 60 x 48 inches (152 x 122 cm)
 Nguyễn Việt Hùng, “Linh Cảnh I số 25,” sơn dầu, 12” x 12 inches (30 x 30 cm)
Nguyễn Việt Hùng,”Linh Cảnh I số 30,” sơn dầu, 12” x 12 inches (30 x 30 cm) 
Nguyễn Việt Hùng,Linh Cảnh I số 40,” sơn dầu, 12” x 12 inches (30 x 30 cm)