Trần Phương Kỳ – Sợ. Kẻ yếu đuối

sợ
 
sống đừng sợ sợ đừng sống tôi
thường tự nhủ tôi sống trong sợ
hãi sợ đủ thứ sợ tù sợ
nghèo sợ vô danh sợ nhục sợ

chết sợ sợ hôm qua làm nên
hôm nay hôm qua trôi tuột như
gìong sông chảy xiết như mây bay
tôi đang sống hôm nay sao tôi

sợ
 
 

kẻ yếu đuối
 
đức tin chỉ dành cho những kẻ
yếu đuối quả thật tôi là kẻ
yếu đuối tôi đã tin Chúa tin
Phật tin thánh thần và tin cả

quỉ ma tôi cầu nguyện van xin
‘cứ gõ cửa sẽ mở’ tôi sợ
nên tôi xin/tôi xin nên tôi
sợ biển sâu sâu có đáy khát

vọng không cùng tôi muốn trở thành
khác tôi nên tôi cầu nguyện: kẻ
yếu đuối muốn trở nên khác mình?