Đình Nguyên | Ăn mòn

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh

Niềm tin
như những hạt mưa hiếm hoi
rơi xuống cho những ai
may mắn
còn giữ được miếng vải lương tri
dệt bằng ngôn ngữ chân thành

Bài ca sáo rỗng
cứ năm giờ sáng bắt
đầu trỗi lên
nhỏ từng giọt trên
đầu bầy cừu chờ tới ngày bị
ăn thịt

Những
sáng tạo vặt nẩy ra
trong cái chuồng nuôi súc vật
một số kẻ
giở được những thanh chèn
ra khỏi bằng sức mạnh
với những cú quẫy
của con lươn
kẻ ở lại
biến thành robo
nhất loạt vận hành

Mùa của năm
tháng của mùa
ngày cuối cùng của tháng
bắt đầu cho
sự ăn mòn
chột thui
trí não
sinh ra nhiều dị vật

Mũi tên bắn ra
xuyên dài gần thế kỷ
sắp sửa
mút tầm

04.2015

Corrosion

Faith
rare drops of rain
falling
on the lucky
able to retain a veil of conscience
woven with the honesty of language

An anthem of empty lies
on each five am
dripping
each drop
on the head of a flock of sheep
until they’re mutton

The inspirations
bursting from an animal cage
a number of them
removing the bars
via force
squirming
like eels
as for those left behind
becoming robots
a united front of unification

A period of the year
the month of a period
the last day of the month
the onset of
the corrosion
stunting
the mind
giving birth to fallacies

The flying arrow
piercing nearly an entire century
nearly
out of sight

Nguyễn Thị Phương Trâm translated from the Vietnamese

Đình Nguyên