Thường Quán – Notes

#1

 

hôm qua khóa laptop, chào Vương Ngọc Minh (V), có hai kâu gởi V, sáng nay thức dậy kiểm lại thấy còn nguyên ý, nhưng tất nhiên là nợ hai vị BG và StEx

 

nửa đêm mươi phút cõi người

trong khi trên núi bà Trời đang dỗ con

 

midnight, minutes towards sleep, so close

one or perhaps two

strokes

 

in the deep ends of a mountain

a certain mother is cuddling her child

she sings

sleep baby sleep sweet baby

 

 

chuyển ngữ, dịch, giao lưu… bất khả

 

 

 #2

 

đầu ngày

không tìm được miles davis /sketches of spain

nghe tiếng chim trong vườn

cây mộc liên nhà hàng xóm

như đang bắt đầu ngày của những hoa

con so

 

 

feel like a monkey

 

 

một thân vượn

ngồi

 

nghe

 

trong

buổi

 


21 july 2012