Nguyễn Thúy Hằng – “Chỉ là giấc mơ Đen – It’s just a Black dream”

“Chỉ là giấc mơ Đen – It’s just a Black dream”. 2012. Nguyễn Thúy Hằng

Đây không hẳn là nội dung chủ yếu của tác phẩm. Tôi chỉ muốn đưa ra một trong những giả định về tác phẩm. Phần giả định này không nằm trong văn bản của cuộc triển lãm (mà tôi đã trưng bày). Nó chỉ xuất hiện theo một lúc ngẫu hứng trên litviet và đứng đằng sau tác phẩm chính. Cám ơn bạn đã xem và đọc tác phẩm của tôi.
 

Chỉ là giấc mơ Đen – It’s just a Black dream
 
giả thiết rằng tôi
-được sinh ra từ giấc ngủ kỳ quái
-giả thiết rằng đây là một trong những giấc ngủ đó: chúng động đậy và cất bước khỏi tôi-chúng là cuộc sống tôi đang có
-giả thiết rằng sự lẫn lộn của trí nhớ, đi xuyên từ giấc ngủ này sang giấc ngủ khác là điều cần thiết-chúng không có trật tự, lề thói và định hình
-tôi sẽ muốn mọi thứ còn lại chỉ nằm trong giấc ngủ
-giả thiết rằng tôi là một trong những giấc ngủ đó: tôi động đậy và cất bước khỏi.
 
let’s say, hypothetically, that  I
-was born from a bizarre slumber
-let’s say, hypothetically, that this is one of these slumbers: they stir and walk away from me-they are the life I’m living
-let’s say, hypothetically, that the confusion of memory, traversing from slumbers to slumbers, is essential- they are without order, practice, and concrete form
-I will desire for all that is left to remain in my slumber
-let’s say, hypothetically, that I am one of these slumbers: I stir and walk away

(ĐTT chuyển ngữ)

*

Điêu khắc sắp đặt của Nguyễn Thúy Hằng. Phần cánh tay của tác phẩm được đúc khuôn từ người thật (của chính tác giả). Người: 155cm; Gương: 120cm x 170cm. Sắt, vải, composite. Sáng tác: 2012. Nằm trong triển lãm nhóm nữ “The Walker,” Bảo Tàng Mỹ Thuật, Sài Gòn, 30.03 đến 7.04.2012.