Phan Nhiên Hạo – Bài tập chống trừu tượng

Hãy nghĩ thật cụ thể
về chỉ           MỘT      đứa         bé
lang thang kiếm ăn trên đường phố Sài Gòn,
ở xứ sở mà người nghèo có được hai chọn lựa:
đái đường hoặc nín đái.

Hãy nghĩ về chuyện đó cho đến khi đầu bạn
bị bể
như một cái
bàng quang.

Và bạn ngửi đời mình
khai ngấy.