Khương Hà – Simply Look

Nguyễn tiên Hoàng dịch
 
sleep now, Hà
the night is going nowhere
the window opens skywide
an opaque space handed to you from a blind

the Arjun trees that had been cut down
had no chances for a coming back
the afternoon is getting late
the dying sun rays lit up, a cold layer
on the floor, freezing cold
the hawthorn shrubs are moving their dead-tired limbs
in front of the potted manicured foreign plants
keep still
breathe

hear the sound of the door chime
the empty, gutted sound, like the language outside they speak
you would never understand them
poor attempts of translation rendered it
stingy hot and rot,
make-shift, loud-mouthed, thirsting for blood
tough, clinging on, gluey, like a snail

what are you waiting for, Hà
sleep now
sometimes try, look up above the ceiling
try a smile, imagine a light
that moves back and forth in the midst
of this darkness
move your arms
if touch nothing
you are right

sleep now, Hà
the night here is the same
like it had been ages before you were born
why are you still astounded
with these spent years and spent human lives
the day settles itself to the bottom as you pick up
a tiny robot
slowly
fit the broken pieces together
suspend any thoughts
simply look
 
 

Coi Chơi
 
ngủ đi, Hà
đêm sẽ không về đâu
khung cửa sổ rộng như bầu trời
mở ra một khoảng mù không tưởng

những cây bàng ngã xuống
không còn cơ hội đứng lên
ở cuối chiều nắng đổ lên sàn như chết cóng
bụi tướng quân mệt mỏi lê thân qua những bồn cây xa lạ
im lìm
thở

một chút leng keng trên chiếc phong linh nhỏ
rỗng rạo như thể những ngôn ngữ ngoài kia
chẳng hiểu đã được phiên âm ra thứ gì
cay, mục, và ẩm
tạm bợ, hồ đồ, và khát máu
dai và nhựa như một con sên

đợi chi nữa, Hà, ngủ đi
thỉnh thoảng cứ thử nhìn lên phía trên
rồi cười mỉm với một ánh đèn tưởng tượng
đi qua đi lại giữa thênh thang tối ám
quờ tay không đụng vật gì
là được

ngủ đi, Hà
đêm là nghìn năm trước
còn ngạc nhiên chi nữa, những kiếp, những đời
ngày lặng xuống khi nhặt được xác con robot nhỏ
từ từ
ghép từng mảnh, coi chơi
 
(Bản tiếng Việt đã đăng trên tienve.org)