Tomas Transtromer – Expresso

Chân Phương dịch

 
Cà phê đen họ phục vụ bên ngoài quán
giữa mớ bàn ghế lòe loẹt tựa côn trùng.

Chất chưng cất quý
chứa đầy sức mạnh như hai chữ CÓ và KHÔNG.

Bưng ra khỏi nhà bếp tối ám
Nó nhìn mặt trời không chớp mắt.

Giữa bạch nhật một chấm đen bổ dưỡng
chảy tuột nhanh vào kẻ thực khách tái xanh.

Giống các giọt của cõi thâm u
thỉnh thoảng được linh hồn quy tụ,

nó cho một cú đẩy hữu ích: DẬY ĐI !
Cảm hứng mở toang những cặp mắt người.
 
(dịch từ bản Anh ngữ của Robin Fulton, in trong The Great Enigma:New Collected Poems. New York: New Directions, 2006)