Trần Thiên Thị – Tả cảnh chiều ở Vũng Thùng

                                                            “Tai nghe súng nổ cái đùng
Tàu Tây đã lại Vũng Thùng hôm qua”
(ca dao)

gã thợ chài đã trở về nhà với cô gái rơi vào mẻ lưới
cô gái nằm trần truồng
trong tờ quảng cáo trôi ra cửa sông >>>