Tin văn nghệ

Tranh của Ann Phong tại triển lãm

Thai Art Council USA tại Los Angeles vừa mời chín họa sĩ Hoa Kỳ — Ann Phong, Ramon Munoz, Menthe Wells, Michael Wood, Beanie Kaman, Gurdon Miller, James Finnegan, Joseph Piasentin, và Otto Youngers — đến Thái Lan tham dự một triển lãm mỹ thuật tại Chiang Mai University, miền bắc Thái Lan. Cùng triển lãm với chín họa sĩ từ Hoa Kỳ là 11 họa sĩ Thái Lan. Triển lãm bắt đầu ngày 4 tháng 2 và kết thúc ngày 13 tháng 2, 2012.

 

"Water, Water..." Ann Phong. 2012. Acrylic on un-stretched canvas. 74 inches x 60 inches