Lê Thánh Thư – Tháng chín

Tháng chín
ngày chín
giờ chín
đêm chín
vàng chín
thầm kín
bịn rịn
tháng chín
câm nín
nhẫn nhịn
nghe nhìn
đóng kín
đường kín
ngõ kín
nhà kín
cửa kín
người kín
miệng kín
tình kín
lặng nín
nửa kín
nửa tịnh
nửa lịm
nửa chìm
tháng chín
chuyện kín
giặc kín
ta kín
địch kín
bạn kín
thù kín
người in
dấu kín
tháng chín
khóa kín
cửa mình…

"Nhà kín". Ảnh: Lê Thánh Thư