Phan Nhiên Hạo – Chân dung bọn họ (bộ ba tấm)

1.

Bọn bọn bọn
họ họ họ
tham tham tham
dữ dữ dữ
giấu giấu giấu
dao dao dao
Đỏ

Bọn bọn bọn
họ họ họ
tụ tụ tụ
uống uống uống
gắp gắp gắp
nhè nhè nhè
Dối

Bọn bọn bọn
họ họ họ
chơi chơi chơi
bày bày bày
sang sang sang
múa múa múa
Rởm

Bọn bọn bọn
họ họ họ
vuốt vuốt vuốt
mò mò mò
ngoáy ngoáy ngoáy
chặt chặt chặt
Thịt

Bọn bọn bọn
họ họ họ
mơ mơ mơ
vờ vờ vờ
hiểu hiểu hiểu
gật gật gật
Đặc

Bọn bọn bọn
họ họ họ
thu thu thu
vàng vàng vàng
ca ca ca
ao ao ao
Rùa

Bọn bọn bọn
họ họ họ
giang giang giang
mai mai mai
mốt mốt mốt
chạy chạy chạy
Làng

Bọn bọn bọn
họ họ họ
mến mến mến
sùng sùng sùng
tụng tụng tụng
xác xác xác
Mướp

Bọn bọn bọn
họ họ họ
u u u
hèn hèn hèn
thổi thổi thổi
ống ống ống
Hán
 

2.

Bọn
họ
tham
dữ
giấu
dao
Đỏ

Bọn
họ
tụ
uống
gắp
nhè
Dối

Bọn
họ
chơi
bày
sang
múa
Rởm

Bọn
họ
vuốt

ngoáy
chặt
Thịt

Bọn
họ

vờ
hiểu
gật
Đặc

Bọn
họ
thu
vàng
ca
ao
Rùa

Bọn
họ
giang
mai
mốt
chạy
Làng

Bọn
họ
mến
sùng
tụng
xác
Mướp

Bọn
họ
u
hèn
thổi
ống
Hán
 

3.

Bọn Đỏ Dối Rởm Thịt Đặc Rùa Làng Mướp Hán